Dyslexie

Soms gaat lezen en schrijven niet vanzelf....

Dyslexie heeft grote gevolgen:

  • Problemen met taken, vakken en situaties die een beroep doen op lezen en schrijven.
  • Moeite met het behalen van de schoolse kwalificaties die in overeenstemming zijn met de aanleg (intelligentie)

Als een kind dyslexie heeft dan kan de school diverse compenserende en dispenserende maatregelen nemen zoals die staan beschreven in het Protocol voor Dyslexie en ernstige leesproblemen.

Want ondanks training en begeleiding kan het een leerling onevenredig veel inspanning kosten  de lessen in de klas te volgen, vooral als de teksten lang zijn en het tempo van de lessen hoog ligt.

Een leerling met dyslexie kan in aanmerking komen voor vergoeding van een hulpmiddel door een zorgverzekeraar. Voor de vergoeding van dit hulpmiddel gelden strikte regels. In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat vergoeding alleen wordt verleend als de behandeling buiten de school door een GZ- psycholoog of orthopedagoog niet succesvol is gebleken. De behandelaar moet een zogenaamde verklaring van uitbehandeling afgeven. Alleen een dyslexieverklaring is niet voldoende. Behandeling op school  (door bijvoorbeeld de Remedial Teacher) is ook niet voldoende.

Er zijn verschillende ICT hulpmiddelen voor dyslexie beschikbaar variërend van  eenvoudige voorleessoftware tot geavanceerde dyslexiesoftware. Bij enkelvoudige of lichte dyslexie of andere lees- en spellingsproblemen is het belangrijk dat een hulpmiddel de volgende ondersteuning biedt: verhoging van de leessnelheid en – nauwkeurigheid,  aanzetten tot meer lezen en vergroten van de woordenschat.
Bij ernstige en complexe dyslexie, waarbij de schoolprestaties achterblijven, wordt van een hulpmiddel verwacht dat het ondersteuning geeft op alle probleemgebieden .
Bij de keuze van het hulpmiddel staat het kind centraal en het hulpmiddel moet passen bij de aard van  de dyslexie en leeromgeving van het kind.

In overleg kunnen leerlingen  op school gebruik (leren) maken van  de door ouders aangeschafte hulpmiddelen, ook in voorbereiding op de middelbare school.  Overleg tussen ouders en school is essentieel om maximaal voordeel uit het hulpmiddel te halen.

Meer weten?
www.dyslexie-vraagbaak.nl
www.lexima.nl
www.balansdigitaal.nl
www.woortblint.nl