Voor ouders

Verlof

We geven alleen verlof tijdens schooltijden bij zwaarwegende omstandigheden. Bijvoorbeeld een overlijden, huwelijk of jubileum binnen de familie of een wettelijke verplichting. Het gaat om omstandigheden die buiten de wil van de ouders en/of het kind liggen. Verjaardagen, gewoon familiebezoek of vakantie zijn geen redenen voor verlof.

Naar de tandarts, huisarts of het ziekenhuis

Probeer bezoeken aan de tandarts, huisarts of het ziekenhuis het liefst buiten schooltijd te plannen. Als dat echt niet mogelijk is geven we voor incidentele bezoeken meestal verlof.

Structureel verlof

Voor verlofaanvragen die meer structureel van aard zijn (denk aan logopedie, dyslexiebehandeling etc.) geeft de school geen verlof. Deze behandelingen dienen buiten schooltijd plaats te vinden. Dit geldt niet als kinderen vastlopen in hun leerproces en daarvoor behandeling nodig hebben. De leerkracht, intern begeleider en directie beoordelen dit. Hier ligt een onderzoek, handelingsplan en ontwikkelingsperspectief aan ten grondslag. De directie verleent het verlof.

Extra vakantieverlof

Alleen uitzonderlijke situaties geven we extra verlof voor vakantie. Dat zijn bijvoorbeeld:

  • Medische redenen.
  • Een ouder heeft een beroep waarbij het aantoonbaar onmogelijk is om in de schoolvakantie met het hele gezin op vakantie te gaan.

Er gelden wel beperkingen ten aanzien van de duur van de extra vakantie en het moment waarop het gepland kan worden. U moet een schriftelijke verklaring van bijvoorbeeld een arts of werkgever hebben. Een standaard werkgeversverklaring is niet genoeg.

Hoe vraagt u verlof aan?

Zowel voor verlof vanwege gewichtige omstandigheden als extra vakantieverlof moet u vooraf een schriftelijke aanvraag indienen bij de directeur. Het liefst acht weken van tevoren. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de directeur. Bij een verlofaanvraag van meer dan tien schooldagen vanwege gewichtige omstandigheden verwijzen we u door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente, omdat de directie hierover niet mag beslissen.

Aanvragen voor meer dan tien dagen extra vakantieverlof worden altijd afgewezen, net als extra verlof in de eerste twee weken van het schooljaar. Verlof zonder toestemming van de directeur of de leerplichtambtenaar zien we als ongeoorloofd schoolverzuim. De schoolleiding is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden, die proces-verbaal kan opmaken.

Het recht om te leren en ontwikkelen

Voor meer informatie kunt u terecht bij de directeur of de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Probeer altijd te voorkomen dat uw kind lessen mist. Leren is een prachtig recht en een kans voor uw kind om zich optimaal te ontwikkelen! Omdat we ons onderwijs en uw kind serieus nemen heeft het bestuur van Salomo ons de opdracht gegeven om de leerplichtwet strikt na te leven.

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Vakantieverlof

Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13a van de Leerplichtwet 1969 dient minimaal 2 maanden tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Verlof indien:

  • wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan;
  • een werkgeversverklaring wordt overgelegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is.

Vakantieverlof mag:

  • één maal per schooljaar worden verleend;
  • mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
  • mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Gewichtige omstandigheden

Maximaal 10 schooldagen per schooljaar of minder.
Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van het gestelde in artikel 14, lid 1 van de Leerplichtwet 1969 voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient vooraf of binnen 2 dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur van de school te worden voorgelegd.

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
c. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- en aanverwanten t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van de belanghebbende;
d. bij ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;
e. bij overlijden van bloed of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; voor bloed of aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag;
f. bij 25-,40- en 50 jarige ambtsjubileum en het 12 1/2-,25-,40-,50- en 60- jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders 1 dag;
g. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar.

Een verzoek om extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden op grond van artikel 14, lid 3 van de Leerplichtwet 1969 voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 1 maand tevoren via de directeur van de school, bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden voorgelegd.

Verlof indien:

de ouders een verklaring van een arts of een maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende één van de gezinsleden.

De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(-eren) zonder toestemming van school houden, zal proces-verbaal worden opgemaakt.

De volgende situaties zijn geen gewichtige omstandigheden:

a. familiebezoek in het buitenland
b. vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding
c. vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden
d. een uitnodiging van familie of vrienden om buiten de normale schoolvakantie op vakantie te gaan
e. eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte
f. verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn