Methodes

Taal
Voor taal gebruiken we de methode STAAL. Dit is een praktische methode met een duidelijk instructiemodel. Deze methode bestaat uit een volledige leerlijn taal en spelling. Binnen de leerlijn taal worden de volgende taalvaardigheden behandeld:

  • Luisteren, spreken;
  • Stellen;
  • Taalbeschouwing;
  • Woordenschat;
  • Informatiemiddelen.

De opdrachten zijn functioneel en komen ook in het dagelijks leven voor. Elk thema bij taal heeft een eindopdracht, waarbij de kinderen iets moeten presenteren of op een creatieve manier met taal bezig zijn.

Spelling
Ook hier werken we met de methode STAAL. De volgende onderdelen komen binnen STAAL spelling aan de orde:

  • Spelling;
  • Werkwoordspelling;
  • Grammatica.

Bij STAAL spelling is het voordoen en herhalen heel belangrijk. De kinderen krijgen spellingsregels aangeboden, die elke dag worden herhaald en geoefend met een dictee en een zelfstandige verwerking.

Rekenen
Wij gebruiken de methode Wereld in Getallen. In deze methode staat elke dag één leerdoel centraal. Daarbij is er aandacht voor alle behoeftes van de leerlingen. Er is ruimte voor extra instructie en verdiepend werk.

Technisch lezen
Technisch lezen is het koppelen van letters aan klanken. In de eerste plaats gaat het om het leren en herkennen van letters. Dan komt het lezen van woorden en tenslotte van zinnen.

Aanvankelijk technisch lezen voor groep 3
We werken met de nieuwe versie van Veilig Leren Lezen. Veilig Leren Lezen is een methode voor aanvankelijk leesonderwijs in groep 3.

De leerlingen leren de letters en letterfamilies (klinkers, medeklinkers en lange klanken). Er wordt zoemend lezen aangeboden, dus minder hakken en plakken. Er is een duidelijke koppeling tussen lezen en spellen.

Voorgezet technisch lezen vanaf groep 4
Voor de groepen 4 t/m 8 de methode leesestafette. Dit is een voortgezet technisch leesmethode die aansluit bij Veilig Leren Lezen.

De methode Estafette is gebaseerd op de nieuwe AVI niveaus, zoals die door Cito geformuleerd zijn. De kinderen doorlopen in de basisschool 12 verschillende leesniveaus.

Begrijpend Lezen
Close Reading is een methodiek waarbij leerlingen een uitdagende tekst meerdere malen lezen, steeds met een ander leesdoel. Het doel van Close Reading is dat kinderen de tekst echt goed leren begrijpen en erachter komen wat de schrijver met de tekst wil vertellen. Daarvoor gaan ze actief met de tekst aan de slag.

Wereldoriëntatie
Wij werken vanaf groep 3 met de methode VierKeerWijzer waarin geschiedenis, aardrijkskunde en natuur geïntegreerd worden aangeboden. Vanuit een rijke leeromgeving onderzoeken, verkennen en ervaren kinderen een thema. Op hun eigen manier en vanuit hun eigen talenten.

VierKeerWijzer werkt met de volgende vier stappen:

De V van Vragen.
De leerkracht bepaalt wat er aan het einde van een blok over een thema geleerd moet zijn. Dit wordt tot vijf vragen teruggebracht die de kinderen aan het eind van een thema kunnen beantwoorden.

De I van Ik.
In deze stap activeren we de voorkennis van de kinderen. Alle voorkennis en vragen worden verzameld op een themamuur.

De E van Experimenteren en Ervaren.

Kinderen kiezen in deze stap hoe ze ze zich in het thema verdiepen. Bij de kleuters zijn er de hoeken, voor de groepen 3 t/m 8 zijn er keuze-opdrachten gekoppeld aan de 8 intelligenties van Gardner. De kinderen gaan volledig zelfstandig samen of alleen met de opdrachten onderzoekend aan het werk.

De R van Resultaat en Reflectie
Aan het eind van een thema onderzoeken we wat en hoe er geleerd is. We reflecteren op vaardigheden die bij onderzoekend leren belangrijk zijn zoals zelfstandig denken en werken, kritisch zijn en samenwerken.

Handschrift
Op school gebruiken we de methode Pennenstreken voor schrijven. Deze methode sluit aan bij de aanvankelijke leesmethode 'Veilig leren lezen'. In groep 3 werken we met de methode Krullenbol en leren de kinderen de kleine schrijfletters, in groep 4 komen daar de hoofdletters bij. We werken door totdat de kinderen een leesbaar handschrift hebben ontwikkeld dat bij hen past.

Engels
Wij vinden het belangrijk dat kinderen van jongs af aan vertrouwd raken met de Engelse taal. Daarom geven wij van groep 1 t/m 8 Engelse les. Vanaf groep 5 krijgen onze leerlingen Engels met de methode Take it Easy. In deze interactieve methode wordt met native speakers gewerkt.