M.R.

Sinds augustus 1985 (invoering 'Wet op de medezeggenschap binnen het onderwijs') moet elke school beschikken over een medezeggenschapsraad (MR). Via de MR kunnen ouders meepraten en meebeslissen over de school. Op onze school telt de MR drie ouderleden en drie leden uit het team. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals: onderwijsbeleid, overheidsbeleid, organisatie en veiligheid. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR advies- of instemmingsbevoegdheid. De MR vergadert gemiddeld 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn in principe toegankelijk voor ouders en leerkrachten. Van de vergaderingen worden notulen gemaakt en deze worden via Parro gedeeld.

Via mr@nicolaasbeetsschool.nl kunt u contact opnemen indien u vragen heeft.